FH Revisjon AS er et uavhengig revisjons- og konsulentfirma.

Statsautorisert revisor Terje Engen og statsautorisert revisor Claus Haavardsholm er partnere og oppdragsansvarlige revisorer i firmaet. De er også selskapets eiere. Selskapet ble etablert i 2004.

De fleste av våre kunder holder til i Oslo, men vi betjener også mange kunder lokalisert i andre deler av Østlandsområdet. Kundene er primært små og mellomstore bedrifter i de fleste bransjer.

Vår hovedoppgave som revisor er å vurdere og avgi en uavhengig uttalelse om hvorvidt årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter, samt om selskapets ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med det aktuelle rammeverk for økonomisk rapportering.

I tillegg yter vi konsulentbistand innen skatt, avgift, bedriftsøkonomi med videre.

Selskapet har også autorisasjon som regnskapsførerfirma.